ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Έναρξη και διακοπή επιχείρησης
 • Οργάνωση/αναδιοργάνωση και συνεχής επίβλεψη λογιστηρίου και τμήματος μισθοδοσίας προσωπικού, εγκατάσταση νέων διαδικασιών λειτουργίας (έλεγχοι και ηλεκτρονικά συστήματα), παρακολούθηση της ορθής τήρησης βιβλίων
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας κατά την ελληνική εργατική νομοθεσία
 • Κατάρτιση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων κατά το ελληνικό εμπορικό και φορολογικό δίκαιο
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) ή US GAAP
 • Μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από τα ΕΛΠ σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και σε US GAAP
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων προς ενημέρωση του λογιστηρίου και του τμήματος μισθοδοσίας της επιχείρησης αναφορικά με θέματα λογιστικής, φορολόγησης και μισθοδοσίας κατά τους ισχύοντες κανόνες
Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Παροχή φορολογικών συμβουλών και υποστήριξη κατά την ίδρυση ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων
 • Συνεχής παροχή φορολογικών συμβουλών κατά τη λειτουργία επιχειρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (για εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ακίνητα κ.λπ.)
 • Συνεχής υποστήριξη και παροχή συμβουλών για φορολογικά θέματα
 • Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους, μέσω διαρκών ελέγχων στη λειτουργία του λογιστηρίου και της παροχής συμβουλών προς διόρθωση τυχόν σφαλμάτων
 • Φορολογικός προγραμματισμός
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι (εξομοίωση) και συνεχής υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές
 • Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Εξαγορές – Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • Transfer Pricing
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας
Επιχειρηματικές Συμβουλές

Επιχειρηματικές Συμβουλές

 • Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και μείωση κόστους
 • Σύνταξη - επικαιροποίηση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, σχεδιασμός κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οικονομοτεχνικές μελέτες και προετοιμασία φακέλων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων
 • Συμβουλές για την αναδιάρθρωση και διαχείριση υφισταμένων δανείων, καθώς και διαπραγμάτευση αυτών με πιστωτικά ιδρύματα
 • Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών συμβουλών για ναυτιλιακά θέματα (αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα κατά τον α.ν. 89/1967, ναυτικές εταιρείες ν. 959/1979 και πλοιοκτήτριες εταιρείες)

Στοιχεία Επικοινωνίας

© Copyright pnsconsulting.gr all rights reserved | Supported by MagicWeb